Vedtægter for NADA Sønderborg

som vedtaget den 07. marts 2018

 

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er ”NADA Sønderborg”.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.

 

§2 Formål

Stk. 1: Foreningens formål er at give unge og voksne i Sønderborg Kommune mulighed for at få kendskab til, afprøve og modtage NADA-behandling.

 

§3 Medlemsforhold

Stk. 1: Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål og som har minimum en 4 dages NADA-uddannelse.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Ved indmeldelse betales et en gangs indmeldelses gebyr.

Stk. 3: Medlemmerne er forpligtiget til at overholde foreningens love og vedtægter.

 

§4 Finansiering

Stk. 1: Medlemskab er gratis, efter at der er betalt indmeldelsesgebyr.

Stk. 2: Udgifter til NADA- behandling dækkes via betaling fra de borgere, som modtager NADA-behandling. Prisen for NADA-behandling fremgår af forretningsorden.

Stk. 3: Foreningen søges endvidere finansieret via bidrag fra fonde og private/offentlige virksomheder.

 

§5 Organisation og bestyrelse

Stk. 1: Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af foreningens medlemmer.

Stk. 2: Generalforsamlingen vælger hvert år en bestyrelse på 4 personer, som vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig ift formand, kasserer, sekretær og menigt bestyrelses medlem og 2 suppleanter.

Stk. 3: Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5: Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der fungerer som ideudviklingsforum for foreningen.

 

§6 Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamling holdes hvert år i marts måned.

Stk. 2: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med min. 4 ugers varsel gennem mail til foreningens medlemmer, som alle er mødeberettiget.

Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen afholdelse.

Stk. 4: Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens/Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse jf. §5 stk. 2
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

 

Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

 

§7 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2: Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, som skal være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen.

 

§8 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 

§9 Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje.

Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

Stk. 3: Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdraget til almennyttige formål.

 

 

Vedtægter vedtaget på generalforsamling den 7. marts 2018