Forretningsorden for NADA Sønderborg

Her finder du forretningsordenen for NADA Sønderborg, med relevante oplysninger om foreningen.

Organisation og ledelse

NADA Sønderborg har kontakt til NADA Danmark, som bl.a. står for uddannelse, oplysning m.m.

 

Bestyrelsen

Foreningen har en ansvarlig bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen, og konstituerer sig selv efterfølgende. Suppleanter tages med i bestyrelsesarbejdet og er en del af bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen har ansvar for at holde sig orienteret, forvalte generalforsamlingens intentioner og beskrive de fremadrettede mål for foreningen med henblik på drøftelse på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til udvalg.

Bestyrelsen skal sikre at de aktiviteter, som foreningen udfører, er i overensstemmelse med vedtægterne, og løbende vurdere om der er behov for ændringsforslag til vedtægter.

Forretningsorden danner ramme for bestyrelsens opgaver og kan løbende revideres af bestyrelsen. Det er en ledelsesopgave at gøre forventningerne omkring foreningen tydelige.

Bestyrelsen mødes min 4 gange årligt og har ansvar for at formulere tilbuddet tydeligt, at sikre den interne dialog og at tilbuddet udvikles løbende.

På hvert bestyrelsesmøde aftales næste mødedato, som sendes ud i referatet fra mødet til alle medlemmer indenfor 1 uge.

 

Bestyrelsen for 2019/2020:

Formand: Mette Terp

Kasserer: Johanne Ahrendt

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Latter

Bestyrelsesmedlem: Didde Christensen

2 Suppleanter: Pia Rasmussen, Lone Sørensen

 

Frivillige

Gruppens deltagere arbejder frivilligt. Grundlag for medlemskab er, at man minimum har en 4 dages NADA-uddannelse, og ønsker at bruge denne uddannelse bredt til borgere i Sønderborg Kommune.

Det er deltagerne i gruppen, som præger udviklingen af tilbuddet, så der ønskes en bred repræsentation af frivillige i foreningen. Det tilstræbes at der som min er 15 medlemmer, så det sikres at arbejdsbelastningen ikke er for stor for den enkelte.

Hver frivillig har medansvar for NADA behandling ca. 1 søndag formiddag om måneden, der er altid 2 som holder tilbuddet åbent sammen.

Målet er at nå op på 20 medlemmer, så tilbuddet kan være åben 2 gange om ugen, en eftermiddag og en søndag formiddag.

 

Uddannelse til NADA behandler

NADA Sønderborg tilbyder at betaler 50% af kursusprisen, til en person som selv ønsker at betale den anden halvdel. Kravet er, at det skal være en person, vi som behandler kender, har en relation til og dermed vil anbefale.

NADA Sønderborg giver tilskud til x personer årligt, der må bare ikke være under 3.000 kr. i foreningens bankbeholdning.

Ønsker man at tage NADA uddannelsen, sendes en kort ansøgning til NADA Sønderborg på: hej@nadasønderborg.dk, med oplysninger om hvem der har anbefalet at man søger. Ansøgningerne prioriteres efter først-til-mølle-princippet.

Man må betale udgiften selv i første omgang. Er kurset bestået, sendes diplom og kopi af regning til kassereren, herefter overføres 50% af kursusudgiften.

Ansøgningerne behandles ved hvert bestyrelsesmøde, 1 x i kvartalet. Vi har en forventning om, at den der tager uddannelsen ønsker at deltage i frivilligt arbejde i NADA Sønderborg.

 

Aktiviteter

 

Nada Sønderborg ønsker at være en synlig forening, derfor tilstræbes der at deltage på Kulturnatten som frivillig forening. Her vil vi fortælle om tilbuddet og lave konkurrencer om at vinde en prøvetur eller et stempelkort til NADA behandling.

Ud over dette vil vi løbende året igennem være synlig på Facebook og på hjemmesiden, her vil vi lægge konkurrencer ud for at få nye borgere til at komme og afprøve NADA behandling.

 

Åbningstid:

Vi ønsker at NADA bliver tilgængelig for flest mulige, så man får mulighed for at bruge NADA som en hjælp til selvhjælp med henblik på at få ro i kroppen, sove bedre og reducere stress og angst.

Vi ønsker, at tilbuddet er et billigt og let tilgængeligt tilbud, som er åbent 1 gang om ugen i lokalerne på Kongevej 19, 6400 Sønderborg, og på sigt 2 gange om ugen.

Der er lukket på helligdage, mellem jul og nytår samt i juli måned.

Første åbningsdag: 6. maj 2018.

Åbningstid er 1 dag i ugen, søndag kl. 10 -12, således at man kan få sat NADA nåle i fra kl. 10.00-11.15.

Der kræves ikke tilmelding. Der gives behandling i den rækkefølge man møder op. Man får et nummer, som skrives på en oversigt, så det er tydeligt hvilken rækkefølge der er og hvornår nålene skal tages ud på hver enkelt.

Pris: 25 kr. pr. gang for enkelt behandling. Der tilbydes 4 og 10- turs stempelkort for 100 og 250 kr. (betal for 10 få 11. behandling gratis).

 

Målgruppe

Tilbuddet er for borgere i Sønderborg kommune fra 18 år (børn fra 15 – 18 år kan modtage behandling ifølge med en voksen), der ønsker at afprøve NADA – det kan f.eks. være borgere som oplever problemer ift. stress, angst, uro, søvnproblemer m.m.

 

NADA-behandling

Tilbuddet består af 5 akupunkturnåle i hvert øre. Nålene sættes i uden særlig samtale, hvorefter man sidder 45 min i et roligt lokale og slapper af. Der vil være rum med Mindfulness musik og rum uden musik.

Der serveres NADA te eller vand ved behandlingen.

Der tilbydes udover nåle, at man kan få 1 kugle (Shen-men) i øret som vedligehold indtil næste behandling.

Er der nogen som har nåle angst, kan der tilbydes behandling med kugler, 3 kugler i hvert øre (Shen-men, sympatikus + leveren), mod et gebyr på 25 kr. (betragtes som en hel behandling.

De frivillige, der giver NADA, spritter hænder inden hver NADA-behandling.
Det evalueres løbende i foreningen på bestyrelsesmøderne om foreningens tilbud fungerer tilfredsstillende med at give de klassiske 5 NADA-punkter uden suppleringspunkter og om der skal gives kugler udover.

 

NADA-materialer:

Bestyrelsen er ansvarlig for indkøb.

Der indkøbes NADA-nåle, kugler, spritsvaps, vatpinde, store kanylebokse og håndsprit. Materialerne opbevares i en kuffert. Når man kan se at der mangler noget sendes i god tid mail til bestyrelsen.

 

Økonomi

Pris: 25 kr. pr. gang for enkelt behandling. Der tilbydes 4 og 10 turs stempelkort for 100 og 250 kr. (betal for 10 og få 11. behandling gratis).

For 3 kugler i hvert øre betales 25 kr. (betragtes som en behandling).

Der kan betales kontant eller via MobilePay.

Den samlede indtægt pr. gang, nedskrives på registreringsskema og skrives til kasserne.

Kasserer sørger for registreringsskemaerne.

Vi har en pengepung til opbevaring af pengene i åbningstiden. Der er en af medlemmerne som tager disse med hjem og laver en MobilePay overførsel af beløbet fra dagen.

Foreningen benytter Arbejdernes Landsbank. Kassereren og Formanden har adgang til netbank. Foreningen vælger selv kasserer og revisor internt.

Der er mulighed for at søge midler gennem puljer, fonde, loger samt via fundraising.

 

Ansvar og forsikring

Frivilligt arbejde kategoriseres forsikringsmæssigt som fritid. Det betyder at det er den frivilliges egen ansvars/personskadeforsikring som dækker.

Foreningen er ikke ansvarlig i forhold til den enkelte borger, som modtager NADA-behandling og heller ikke om der opleves effekt af behandlingen.

 

Indretning af lokaler

Alle medlemmer har en kode til nøgleboksen og kan dermed låse op til NADA Sønderborgs lånte lokaler på Kongevej 19, 6400 Sønderborg.

Medlemmerne er ansvarlige for at låse sikkert af i de lånte lokaler.

Alle medlemmer har en kode til alarmen og er instrueret i brugen af denne ved tilfælde af den går i gang.

Alle medlemmer er instrueret i hvordan der låses op og af og hvor NADA Sønderborgs ting står.

 

Vagtplanlægning

Bestyrelsen sikrer overordnet at alle vagter bliver dækket.

Den enkelte behandler byder selv ind med vagter gennem NADA Sønderborgs Googlekalender i forhold til de vagter man kan hjælpe med.

 Ønsker man efterfølgende at bytte vagt, sørger man selv for dette på gruppen for frivillige på Facebook. Har man behov for at komme af med en vagt, skal man aktivt sikre sig at en anden behandler tager vagten.

 

Dokumentation

Det er anonymt at modtage NADA-behandling, og det registreres ikke hvem der modtager behandlingen.

Hvis en borger i NADA-tilbuddet er i en tilstand, hvor han/hun har behov for professionel hjælp, så kan de frivillige medarbejdere i NADA-tilbuddet være behjælpelige med kontakt til det professionelle tilbud, som der kan være behov for.

 

Hjemmeside og kommunikation

NADA Sønderborg har egen hjemmeside: www.nadasønderborg.dk

NADA Sønderborg er på Facebook: Facebook side for NADA Sønderborg

Bestyrelsen og Jørgen Terp (frivillig) står for løbende redigering af hjemmesiden.

NADA Sønderborg e-mail: hej@nadasønderborg.dk

Elektronisk post videresendes automatisk til formanden og kassereren.

 

Information til borgere og samarbejdspartnere

NADA Sønderborg målretter informationsindsatsen til Sønderborg Ugeavis, Sønderborg Nyt, Facebook m.m.

Der er udarbejdet en pjece om NADA som ligger tilgængeligt i åbningstiden og her på hjemmesiden.

 

Opdateret d. 23. februar 2020